Кропивницький. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 "Вогник" ім.В.О.Сухомлинського комбінованого типу

 

Статут закладу освіти

 

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО                                           З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Реєстраційною палатою                                    Начальник управління освіти

Виконавчого комітету                                       Кіровоградської міської ради

Кіровоградської міської ради                           __________ Л.Д. Костенко

Реєстраційний №_______________

від «_____»____________ 2013 р.                    від «____»___________2013 р.

Керуючий _________Т. Білоусова

                                                                      

                                                                     

                               

 

                                                                     

 

 

 

 

С  Т  А  Т  У  Т

дошкільного  навчального  закладу

(ясел – садка) №24

« ВОГНИК»

ім. В.О. Сухомлинського

комбінованого типу

 

 

 

 

 

 

м. Кіровоград

2013 р.

 

І. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) №24 «Вогник» ім. В.О. Сухомлинського комбінованого типу ( далі – дошкільний заклад) здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад України, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами», інших нормативно-правових актів, даного Статуту.

         Даний Статут прийнято зі змінами та доповненнями у новій редакції замість Статуту дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №24 «Вогник» ім. В.О. Сухомлинського комбінованого типу, зареєстрованого Реєстраційною палатою Виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. Реєстраційний №08565-ІВ-1 від 04.12.2003 року.

         Зміни до Статуту вносять в порядку, встановленому для його реєстрації.

 

1.2. Засновником дошкільного закладу є Кіровоградська міська рада. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

1.3. Юридична адреса дошкільного закладу: 25002, місто Кіровоград, провулок Училищний, будинок 3а; телефони: 34 – 59 – 79, 34 – 59 – 82 .

 

1.4. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, обслуговується через централізовану бухгалтерію або може мати самостійний баланс. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством.

 

1.5. Головною метою дошкільного закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти,
 • створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, для її фізичного, розумового і духовного розвитку, формування її життєвої компетентності,
 • задоволення потреб батьків у нагляді, догляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей дошкільного віку.

 

1.6. Головні завдання дошкільного закладу:

 • реалізація державної політики в галузі освіти,
 • забезпечення фізичного і психічного здоров’я дітей,
 • особистісно-орієнтований розвиток дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій та прогресивного педагогічного досвіду,
 • формування всебічно розвиненої особистості з високими моральними  та естетичними якостями, розвиток творчих здібностей і нахилів дітей,
 • формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі,
 • якісний психологічний  супровід освітнього процесу, забезпечення соціальної адаптації дітей,
 • надання кваліфікованої допомоги в корекції мови дитини, порушень опорно-рухового апарату,
 • розвиток ідей педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського,
 • формування педагогічної компетентності батьків.

 

1.7. Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності,
 • забезпечення рівня дошкільної освіти в обсязі державних стандартів,
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 

1.8. Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними і фізичними особами визначається угодами, що складаються між ними.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1. Порядок комплектування дошкільного закладу визначається ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту», здійснюється як з дотриманням мікрорайону так і за бажанням батьків. Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно пред’явити:

 • заяву на ім’я завідувача,
 • медичну довідку про стан здоров’я дитини Ф-26, Ф-63,
 • свідоцтво про народження дитини,
 • висновки медико-педагогічної та медичної комісій для зарахування в спеціалізовані групи,
 • у групи з додатковими платними послугами на підставі заяв та договорів між адміністрацією та батьками вихованців або особами, що їх замінюють.

 

2.2. Дошкільний заклад розрахований на 12 груп. До їх складу входять групи загального розвитку та групи компенсуючого типу для дітей з вадами мови, а також можуть входити групи компенсую чого типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату, цілодобові, короткотривалі та з додатковими платними послугами.

 

2.3. Кількість дітей в групах загального розвитку до 3-х років – 15 осіб, в дошкільних групах – 20 осіб. Кількість дітей в групах компенсую чого типу становить: з вадами мови – 12 осіб, з вадами опорно-рухового апарату – 8-12 осіб.

         В структурі дошкільних груп можуть бути дві або більше груп з додатковими платними послугами по 15 дітей, які створюються на базі типових групових приміщень. За бажанням батьків, кількість дітей в групах з додатковими платними послугами може бути менша, ніж 15, при умові збільшення оплати за конкретні платні послуги.

 

2.4. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, хвороби або відпустки матері, на час щорічної основної відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів) незалежно від періоду і тривалості їхньої відпустки.

 

2.5. З урахуванням місцевих умов засновник може внести необхідні зміни у встановлений порядок зберігання за дитиною місця в дошкільному закладі.

 

2.6. Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись:

 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини,
 • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють,
 • коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця,
 • у разі несплати за харчування дитини впродовж двох місяців.

А для груп з додатковими платними послугами ще й у таких випадках:

 • при невиконанні батьками умов договору,
 • якщо дитина не відвідує дошкільний заклад без поважної причини,
 • без попередньої оплати понад місяць.

 

2.7. Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, що їх замінюють про відрахування дитини не менш, ніж за десять календарних днів.

 

2.8. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється наприкінці навчального року ( квітень – травень).

 

2.9. Формування списків нових груп здійснюється в останній декаді серпня.

 

ІІІ. РЕЖИМ  РОБОТИ  ДОШКІЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ

 

3.1. Режим роботи дошкільного закладу  з 7.00 до 17.30; чергові ясельна та дошкільна групи з 7.00 до 19.00.

 

3.2. Дошкільний заклад працює на п’ятиденному робочому тижні. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

 

3.3. Режим роботи груп з додатковими платними послугами та компенсуючи груп може бути: 7.00 – 19.00. За бажанням батьків групи з додатковими платними послугами можуть працювати цілодобово та у вихідні (святкові) дні за рахунок батьків.

 

 

      ІV.  ОРГАНІЗАЦІЯ  ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

В  ДОШКІЛЬНОМУ  ЗАКЛАДІ

 

4.1. Зміст дошкільної освіти у дошкільному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з діючою державною програмою, навчально-методичними посібниками, затвердженими профільним Міністерством ; педагогічними надбаннями В.О. Сухомлинського; досягненнями психолого-педагогічних наук.

 

4.2. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний заклад організовує  освітній процес за такими пріоритетними напрямками, як морально-естетичний та фізкультурно-оздоровчий; проводить інноваційну діяльність; має право обирати програму з варіантних, затверджених профільним Міністерством.

 

4.3. У дошкільному закладі визначена українська мова – мовою навчання і виховання дітей.

 

4.4. Діяльність дошкільного закладу регламентується планом роботи, який складається  на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується завідувачем та погоджується з відповідним органом управління освітою.

         План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

 

4.5. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий  період – з 1 червня по 31 серпня.

 

4.6. Для груп з додатковими платними послугами за бажанням батьків вводяться додаткові освітні та медичні послуги понад обсяги, встановлені державними програмами, але в межах допустимого навантаження дитини, визначеного профільними міністерствами:

 • вивченні іноземної мови,
 • заняття з хореографії,
 • образотворче мистецтво,
 • дзюдо,
 • заняття з комп’ютерної грамоти,
 • індивідуальні заняття з навчання гри на музичних інструментах тощо.

 

4.7. За бажанням батьків груп з додатковими платними послугами може бути запрошений будь-який спеціаліст для роботи з дітьми та сім’єю ( дефектолог, гомеопат та ін..)

 

 

V.  ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  В  ДОШКІЛЬНОМУ

ЗАКЛАДІ

 

5.1. Харчування дітей здійснюється у відповідності до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої профільними міністерствами  освіти та охорони здоров’я України, три рази на день з інтервалом, що не перевищує чотири години.

 

5.2. Харчування дітей в групах з додатковими платними послугами організовується відповідно до встановлених санаторних норм – п’ятиразове, за рахунок батьків.

 

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання та дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 

 1. МЕДИЧНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ДІТЕЙ

В  ДОШКІЛЬНОМУ  ЗАКЛАДІ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безкоштовній основі штатним медичним персоналом та лікарем міської дитячої поліклініки спеціально закріпленим за закладом і передбачає:

 • моніторинг стану здоров’я, фізичного і психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги,
 • організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності,
 • здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотримання раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження,
 • медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму,
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків та працівників закладу.

 

6.2. Надання платних медичних послуг для дітей груп з додатковими платними послугами як в дошкільному закладі так і на дому у зручний для батьків час.

 

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

 1. УЧАСНИКИ  ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками освітнього процесу дошкільного закладу є діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, технічні працівники та навчально-допоміжний персонал, батьки (особи, які їх замінюють), представники підприємств, установ, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

 

7.2. Педагогічними працівниками дошкільного закладу повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту: магістр, спеціаліст, бакалавр, у певних випадках – професійну практичну підготовку, фізичний стан, який дозволяє виконувати покладені на них функції.

         Педагогічні працівники приймаються на роботу до закладу наказом завідувача.

         Педагогічні працівники підлягають атестації, яка є обов’язковою один раз на п’ять років.

 

7.3. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір, розробку та застосування методик виховання і навчання дітей за погодженням з радою педагогічного кабінету,
 • на підвищення кваліфікації в педагогічних вищих навчальних закладах без відриву від роботи; участь у методичних об’єднаннях тощо,
 • проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу,
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу,
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства,
 • на захист професійної честі та власної гідності,
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.4. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • дотримуватись Статуту дошкільного закладу, посадової інструкції, правил внутрішнього розпорядку, трудової угоди,
 • співпрацювати з сім’ями вихованців дошкільного закладу з питань навчання й виховання дітей,
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків,
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист людини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства,
 • сприяти задоволенню попиту батьків на додаткові освітні послуги,
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури,
 • виконувати накази та розпорядження керівництва,
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.5. Працівники дошкільного закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

 

7.6. В дошкільному закладі формами морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу вважаються: грамоти, подяки, грошова винагорода, занесення на Дошку пошани та в Книгу пошани.

 

7.7. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров’я дітей згідно з законодавством.

 

7.8. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадові обов’язки, умови колективного договору, контракту або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

7.9. В дошкільному закладі створена батьківська рада, що успішно сприяє систематичній співпраці дошкільного закладу з батьками, з метою вирішення завдань різнобічного виховання дошкільнят.

 

7.10. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу з питань навчання і виховання дітей,
 • брати участь у поліпшенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу,
 • захищати в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних і судових органах законні інтереси своїх дітей.
 • заслуховувати звіти завідувача та вихователів дошкільного закладу про роботу у вікових групах,
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг.

 

7.11. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: (ст.54 Закону України «Про освіту»):

 • своєчасно вносити плату за утримання дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку,
 • своєчасно сповіщати дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини,
 • слідкувати за станом здоров’я дитини,
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.12. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання,
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку,
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного і психічного насильства, приниження її гідності,
 • здоровий спосіб життя.

 

 

 1. УПРАВЛІННЯ  ДОШКІЛЬНИМ  ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється засновником, відповідно чинного законодавства.

 

8.2. Завідувач  дошкільним закладом:

 • несе відповідальність за організацію роботи дошкільного закладу,
 • забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти,
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах і громадських організаціях,
 • розпоряджається коштами, укладає договори, в тому числі угоди з батьками; може відкривати рахунки в установах банків,
 • у межах своєї компетентності видає накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу,
 • приймає на роботу і звільняє з неї працівників закладу,
 • організовує додаткові послуги за бажанням батьків, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання і навчання дітей,
 • затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати, створеного в установленому порядку і погоджує його з засновником,
 • встановлює надбавки, доплати, премії працівникам дошкільного закладу за рахунок і в межах фонду заробітної плати відповідно встановленого порядку,
 • забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та інших вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей,
 • створює сприятливі умови для здійснення навчально-виховного процесу в закладі, дослідницько-експериментальної роботи,
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей,
 • організовує різні форми співпраці з батьками,
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну й фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу та батьків.

 

8.3. У дошкільному закладі створено постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

         До складу педагогічної ради входять усі педагогічні та медичні працівники дошкільного закладу, вчителі школи, батьки.

        

          Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним закладом.

 

     Педагогічна рада:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення,
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду,
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

     Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше чотирьох на рік.

 

8.4. Органом самоврядування дошкільного закладу є загальні збори  членів трудового колективу та батьків.

         Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – 80%, батьків і представників громадськості – 20%. Термін їх повноважень становить один рік.

         Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

         Збори скликаються не рідше одного разу на рік, обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову.

 

    Загальні збори:

 • обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють  терміни її повноважень,
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування,
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу,
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

 

8.5. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада дошкільного навчального закладу, яка:

 • організовує виконання рішень загальних зборів,
 • розглядає питання поліпшення бюджету закладу,
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу,
 • погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

До складу ради дошкільного закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків. Кількість засідань ради призначається за потребою.

 

8.6.  У дошкільному закладі може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих  громадян з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу. Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу у складі 7-15 осіб. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Голова обирається з членів ради шляхом голосування. Кількість засідань – не менше чотирьох разів на рік.

        

     Основні завдання піклувальної ради:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі,
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлюваної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу,
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу,
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону здоров’я учасників навчально-виховного процесу,
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників  дошкільного закладу,
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників,
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом,
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

ІХ.  МАЙНО  ДОШКІЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ

 

9.1. Дошкільний заклад є комунальною власністю Кіровоградської міської ради.

 

9.2. Відповідно до рішення Кіровоградської міської ради дошкільний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та ігрові майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

9.3. Дошкільному закладу виділена присадибна ділянка площею 6116,1 кв.м.

 

 

Х.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу може здійснюватися  на основі власного самостійного балансу.

 

10.2. Джерела формування коштів дошкільного закладу:

 • кошти державного бюджету, що надходять у розмірі, не нижчому від передбаченого нормативами фінансування дошкільних закладів,
 • доходи від здавання в оренду приміщень, обладнання та іншого майна,
 • дотації органів державної виконавчої влади та місцевого і регіонального самоврядування,
 • добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, юридичних та фізичних осіб, батьків,
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

 

10.3. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

 • надавати платні освітні та медичні послуги, згідно з чинним законодавством,
 • здійснювати господарську діяльність шляхом самогосподарювання,
 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси,
 • користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу,
 • здавати в оренду приміщення ( без права викупу).

 

10.4. За бажанням батьків можуть вводитися додаткові платні освітні та медичні послуги понад обсяги, встановлені державними програмами:

 • вивчення іноземної мови,
 • гра на музичних інструментах,
 • образотворче мистецтво,
 • хореографія,
 • театр казки,
 • спортивна гімнастика,
 • дзюдо,
 • комп’ютерна грамота,
 • лікувальна гімнастика, фізпроцедури, масажі, фіточаї… та запрошуються будь-які спеціалісти для роботи з дітьми  та сім’єю ( психолог, дефектолог, логопед, гомеопат, мануальний терапевт, масажист та ін..).

 

10.5. Завідувач розпоряджається коштами згідно кошторису, затвердженого повноваженим органом управління освітою, а також фінансовим надходженням за платні послуги, згідно розцінок та їхньої фактичної наявності. Може відкривати в банках рахунок для потреб дошкільного закладу та груп з додатковими платними послугами.

 

10.6. Кошти, які надходять на утримання груп з додатковими платними послугами від батьків, знаходяться у повному розпорядженні дошкільного закладу і перерахуванню та вилученню не підлягають.

 

10.7. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.8. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами профільного міністерства, відповідним органом управління освітою міської ради.

 

ХІ.  КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ  ДОШКІЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ

 

11.1. Дошкільний заклад підпорядкований і підзвітний засновнику.

 

11.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться, як правило, один раз у десять років у порядку, встановленому профільним міністерством.

 

11.3. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу виховання здійснюється засновником та його відповідним органом управління освітою.

 

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником дошкільного закладу.

 

11.5. Створення, реорганізація чи ліквідація дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

 Завідувач дошкільним навчальним

 закладом (ясла-садком) №24 «Вогник»

 ім. В.О. Сухомлинського

 комбінованого типу:                                                          Т.В. Васютинська